คณะกรรมการ

นายกสมาคม
ทพ.ดร.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง
อุปนายก
ทพ.เกรียงศักดิ์ อินทรสุขสันติ
นายกสมาคมสำรอง
ทพญ.ดร.ใจแจ่ม สุวรรณเวลา

นายทะเบียน
ทพ.ดร.ทักษ์สิทธิ์ จรัสแสงไพศาล
ประธานวิชาการ
ทพ.ไพฑูรย์ โรจนรัตน์
ประชาสัมพันธ์
ทพ.ดร.ตุลย์ ศรีอัมพร

 

สาราณียกร
ทพญ.ดร.พิมพ์รำไพ โรจนกิจ สินธวาชีวะ

 

ปฏิคม
ทพญ.ดวงตา วรชาติ

 

เลขาธิการ
ทพ.พงศ์รพี กมลรุ่งวรากุล
เหรัญญิก
ทพญ.ศิริพร อรุณประดิษฐ์กุล
 
กรรมการกลาง
ทพญ.ดร.ดาราพร แซ่ลี้

 

กรรมการกลาง
ทพ.สัณห์ชัย จิรชาญ
กรรมการกลาง
ทพ.อุกฤษณ์ ศรีสรฉัตร์
กรรมการกลาง
ทพ.ดร.สันติภาพ เก่งธัญกิจ

 

กรรมการกลาง
ทพญ.ดร.สุชาดา ก้องเกียรติกมล

 

กรรมการกลาง
ทพญ.ดร.มาริสา สุขพัทธี
 
กรรมการกลาง
ทพญ.เบญจภรณ์ พิทักษ์มหามงคล
กรรมการกลาง
ทพ.ปรินทร์ เจียระนันท์
กรรมการกลาง
ทพ.ภูวิพัฒน์ พัฒนชัยภูวนนท์

 

กรรมการกลาง
ทพญ.ดร.สิรภัทร ทองพ่วง


15 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 158 ครั้ง

Engine by shopup.com