ประวัติ

ความเป็นมาของสมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย

   หนังสือทำเนียบสมาชิกสมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย พ.ศ.2546 ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการสมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย ชุดที่ 2 ได้บันทึกข้อมูลความเป็นมาของสมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทยไว้ ดังนี้

   1ในการประชุมองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2535 ณ จังหวัดเชียงราย หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ทั้ง 5 มหาวิทยาลัย (จุฬาลงกรณ์ มหิดล เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลานครินทร์) มีความเห็นสอดคล้องกันในการจัดตั้ง ชมรมทันตกรรมประดิษฐ์แห่งประเทศไทย ขึ้น หลังจากนั้นมีการติดต่อประสานงานกันระหว่างคณาจารย์ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตแพทย์ในหน่วยราชการต่าง ๆ และภาคเอกชน มีการประชุมกลุ่มครั้งแรกในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2536 ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดให้มีการร่างข้อบังคับ การร่วมรวมรายชื่อสมาชิก ต่อมาในวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2537 จึงมีการนัดหมายสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งชมรมร่วมรับประทานอาหารเย็น และประชุมก่อตั้งชมรมทันตกรรมประดิษฐ์แห่งประเทศไทย ณ ร้านอาหาร โกเบ สยามสแควร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เวลา 17.00 น. ที่ประชุมมีมติรับรองข้อบังคับของชมรม สมาชิกภาพ และมีมติเอกฉันท์เลือก ทพ.วัชรินทร์ มรรคดวงแก้ว เป็นประธานชมรมทันตกรรมประดิษฐ์แห่งประเทศไทย

เอกสารเพิ่มเติม


19 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 1215 ครั้ง

Engine by shopup.com